New jewel upgrade system - Upgrade RUUD (BRILLIANT) into more stronger new items

MuAdmin

Administrator
Staff member
Upgrade muonline custom item into VIP GP item

Upgrade trees:
1. Brilliant item -> GREEN JEWEL -Brilliant - > RED JEWEL - Brilliant -> VIP SET ( CYAN JEWEL)
Vip sets:
1. Red rathian set
2. Protean set
3. Rihorn set
4. Red Knight set
5. Nitras set

6. Gentleman set
7. Missing gloves and helms2. Brilliant item -> GREEN JEWEL -Brilliant -> BLUE JEWEL - Brilliant -> VIP SET ( CYAN JEWEL)
Vip sets:
1. gold rathian
2. blue rathian
3. green rathian
4. destiny set
5. overlord set
6. nivrit set

7. white gentle ghost set3. Special i box item ->
(black jewel) - Green C item -> Orange JEWEL - Knight -> VIP SET ( CYAN JEWEL)
1. Fire dragon set


Jewel drops:
Boss: Ice Golem - Blue Jewel

Boss: Red Wolf - Red Jewel
Boss: Rathian - Orange Jewel
Boss: Furious Dragon - Green & black jewel
Boss: Cerebus - Green & black jewel

Randomly at higher maps: Green and black jewel

All color jewels are in the x-shop aswell
 
Last edited:
Nếu bộ VIP của bạn được tạo từ Bộ cam hoặc từ Bộ tùy chỉnh, Bạn không thể nâng cấp thêm nữa và không nên nâng cấp bộ tùy chỉnh lên Bộ VIP. Nhưng nếu bạn đã tạo một bộ VIP từ bộ Brilliant hoặc bộ Mastery từ cửa hàng Ruud, thì tốt hơn và đáng để nâng cấp vì bạn có thể nâng cấp nó cho đến Bộ Vua Rồng.
brilliant boot of efl drop map ?
 
Back
Top